כתב תביעה נגד ירון אלקיים שי אלקיים ענבל אלקיים קמעונאי אונליין

 

בבית משפט המחוזי – מחלקה כלכלית                                                                ת"א 48626-01-021

בתל אביב                                                                                                                       

 
בעניין:

דותן גלעד ת.ז. 055531131

                                                מרח' אביזוהר 8, ירושלים
 
ע"י ב"כ ממשרד עו"ד אורי דניאל ושות' (מ.ר. 17812)
דרך מנחם בגין 144א' (מגדל מידטאון ק' 30), תל אביב
טל: 03-7512202, פקס: 03-7512203

התובע

נ – ג – ד
 
1.     קמעונאי און-ליין בע"מ ח.פ. 515247807
מרח' המדע 1, רחובות מיקוד 7670301
 
ע"י ב"כ ממשרד עו"ד ארדינסט, בן נתן, טולידאנו ושות'
ברקוביץ 4 (מגדל המוזיאון), תל אביב
טל: 03-7770111, פקס: 03-7770101
 
2.     ירון אלקיים ת.ז. 028860344
מושב ישע ת.ד. 116, 854300
 
3.     שי אלקיים ת.ז. 300794815
דקל 30, מושב דקל
 
4.     ענבל אלקיים ת.ז. 024938227
מושב ישע ת.ד. 116, 854300
הנתבעים
 
סוג התביעה:                 תאגידית/חוזית/כספית/הצהרתית/עשיית עושר ולא במשפט/מתן חשבונות
שווי התביעה:               750,000 ₪ מוערך
סכום האגרה:                9,375 ₪
הליך נוסף דומה:           אין
 
הזמנה לדין:                  הואיל והתובע שפרטיו לעיל הגיש למחוז שיפוט זה כתב תביעה נגדך, המצורף בזאת, אתה מוזמן להגיש כתב הגנה בתוך שישים ימים מיום שהומצאה לך הזמנה זו ולגבי דיון במסלול מהיר - בתוך ארבעים וחמישה ימים מיום שהומצאה לך הזמנה כאמור. תשומת ליבך, אם לא תגיש כתב הגנה לפי תקנה 130 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 תהיה לתובע הזכות לקבל פסק דין שלא בפניך.
 
כתב תביעה
 
התובע מתכבד להגיש לביהמ"ש הנכבד את כתב תביעתו, יהיה מיוצג בידי באי כוחו דלעיל וכתובתו להמצאת כתבי בי-דין, במשרדי בא כוחו.
 
התובע יטען את טענותיו כשהן מצטברות ו/או משלימות, הכול לפי העניין וכפי שהקשרם של הדברים מחייב. אין באי אזכור עובדה או טענה כלשהי בכתב התביעה כדי לשנות את סדרי הדין או להעביר את נטלי הראיה או ההוכחה לצד התובע, מקום שעל פי הדין מוטלים הם על הנתבעים או היו מוטלים על הנתבעים אלמלא נטענה הטענה או אוזכרה העובדה.
עיקר הטענות:
1.        התובע הנו תושב ואזרח ישראל ואיש עסקים. בין יתר עסקיו ועיסוקיו, התובע הנו גם בעל מניות ודירקטור בנתבעת 1. התובע מחזיק ב- 17% ממניות הנתבעת 1.
2.        הנתבעת 1 (להלן: "החברה") הנה חברה ישראלית פרטית מוגבלת במניות.
3.        הנתבע 2 הנו תושב ואזרח ישראל. הנתבע 2 הנו בעל מניות ודירקטור בחברה ומכהן כמנכ"ל החברה. הנתבע 2 מחזיק ב- 33% ממניות החברה. הנתבע 2 הנו בעלה של הנתבעת 4 ואחיו של הנתבע 3.
4.        הנתבע 3 הנו תושב ואזרח ישראל. הנתבע 3 הנו בעל מניות ודירקטור בחברה ומכהן כסמנכ"ל פיתוח בחברה. הנתבע 3 מחזיק ב- 22% ממניות החברה.
5.        הנתבעת 4 הנה תושבת ואזרחית ישראל ורעייתו של הנתבע 2.
6.        עניין של הפרת חובות אמון; חוסר תום לב; רישום כוזב לכאורה במסמכי תאגיד, קבלת דבר במרמה ושלל פעולות קשות וחמורות שנקטו הנתבעים 2-4, יחד ולחוד, חלקם מהווה עבירות פליליות לכאורה כפי שיוכח, כל זאת על מנת להוציא במרמה ובתחבולה כספים בסכומי עתק של מיליוני ₪ מהחברה.
7.        בתמצית, הנתבעים 2-4, יחד ולחוד, עסקו עיסוק נמרץ להוצאת כספים מן החברה וניצלו לרעה את מעמדם בחברה, הן כדירקטורים ו/או נושאי משרה והן כבעלי מניות הרוב ועל דרך זו "רשמו" לעצמם בונוסים נאים ובלתי חוקיים; שכר "נוח" ומלאכותי ומימון הוצאותיהם הפרטיות ע"י החברה (לרבות שכירת דירה בת"א למטרות אשר אין זה יאה לפרטן), וזאת בניגוד מוחלט להסכמים אשר נחתמו עם התובע, ללא קבלת אישור התובע והסכמתו, כמתחייב בהסכמים אשר נחתמו עם התובע, והכול תוך פגיעה בחברה ו/או בתובע, לרבות קיפוח זכויות המיעוט של התובע, ללא אישור או ידיעה של דירקטוריון החברה, אשר התובע נמנה על חבריו.
8.        חמור מכך, הנתבעים 2-4, יחד ולחוד, נקטו בפעולות שהנן בבחינת רישום כוזב של ממש במסמכי תאגיד, עת "רשמו" את הנתבעת 4 כשכירה כביכול בחברה ובדרך זו הוציאו באמצעותה כספים במרמה מן החברה. וכך, הנתבעת 4 קיבלה מהחברה לאורך השנים, בסיועם של הנתבעים 2-3, תשלומים כספיים ניכרים, בין היתר, כמשכורת לכאורה, וזאת מבלי שעבדה בפועל בחברה ו/או מבלי שסיפקה לחברה שירותים כלשהם, תוך עשיית עושר ולא במשפט ולחילופין, לא עבדה בחברה בהיקף המשרה ו/או באופן המזכה אותה בשכר אשר שולם לה. גם בכך, הפרו הנתבעים את ההסכמים עם התובע ו/או הציגו בפניו מצג שווא, תוך הפרה בוטה של חובת תום הלב ו/או חובת האמון ו/או חובת ההגינות שחבים הנתבעים 2-3 כלפי החברה ו/או כלפי התובע, לרבות קיפוח זכויות המיעוט של התובע.
9.        לנוכח המעשים החמורים שלעיל, נדמית כאילו מתגמדת הפרת חובות האמון של הנתבעים כלפי התובע, שותפם לעסק, עניינים שכמובן הנם חמורים כשלעצמם. הנתבעים 2-4 פשוט פיתחו ושיכללו מיומנות נפסדת לדאוג "למשפחה", שהרי מדובר בשני אחים וברעיית אחד מהם.
10.     בפעולותיהם הפסולות והאסורות, הנתבעים 2-4 הוציאו במרמה מיליוני ₪ מהחברה והכול תוך הפרה בוטה של ההסכמים אשר נחתמו עם התובע והפרה בוטה של חובת תום הלב ו/או חובת האמון ו/או חובת ההגינות שחבים הנתבעים 2-3 כלפי החברה ו/או כלפי התובע ותוך ניצול לרעה של כוחם של הנתבעים 2-3, לרבות בדרך שיש בה כדי לקפח את זכויות המיעוט של התובע ללא אישור או ידיעה של דירקטוריון החברה, אשר התובע נמנה על חבריו.
11.     בתביעה דנן עותר התובע לסעדים המפורטים להלן:
         א.       להצהיר כי הנתבעים 2-3 הפרו את חובת תום הלב ו/או חובת האמון ו/או חובת ההגינות כלפי החברה ו/או כלפי התובע וניהלו ו/או מנהלים את ענייניה של החברה בדרך שיש בה כדי לקפח את זכויות המיעוט של התובע.
         ב.        לחייב את הנתבעים 1-3, ביחד ולחוד, לשלם לתובע סך של 500,000 ₪ (מוערך). התובע שומר בזאת על זכותו לתקן סכום זה בהתאם למסמכים שיתקבלו בידיו בהתאם למתן החשבונות המבוקש.
          ג.        לחייב את הנתבעים 1-4, ביחד ולחוד, לשלם לתובע סך של 250,000 ₪ (מוערך). התובע שומר בזאת על זכותו לתקן סכום זה בהתאם למסמכים שיתקבלו בידיו בהתאם למתן החשבונות המבוקש.
         ד.        מתן חשבונות – מבוקש להורות לחברה למסור בידי התובע את מלוא הנתונים והאסמכתאות ביחס לתשלום תגמולים/בונוסים לנתבעים 2-3 למן שנת 2016 ועד למועד הגשת התביעה דנן ו/או כל תשלום אחר/נוסף אשר שולם לנתבעים 2-3 למן שנת 2016 ועד למועד הגשת התביעה דנן, לרבות שכר. כן מבוקש להורות לחברה למסור בידי התובע את כל האסמכתאות באשר למימון של החברה את נסיעותיהם/טיסותיהם של הנתבעים 2-3 לחו"ל ו/או מימון שכירת דירה בת"א, למן שנת 2016 ועד למועד הגשת התביעה דנן.
         ה.       כן מבוקש להורות לחברה למסור בידי התובע את מלוא הנתונים והאסמכתאות ביחס לתשלום שכר לנתבעת 4 ו/או כל תשלום אחר/נוסף ו/או הטבה שוות כסף אשר שולמו לנתבעת 4 במשך כל תקופת העסקתה לכאורה בידי החברה.
          ו.        לחלופין, להורות לנתבעים 2-4 להשיב לחברה את כל הכספים שנטלו ממנה הנתבעים 2-4 שלא כדין, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד נטילתם ועד מועד השבתם לידי החברה.
          ז.        לחייב את הנתבעים, ביחד ולחוד, בכל הוצאות התובע, לרבות בשכ"ט עו"ד בשיעורם הריאלי.
12.     לביהמ"ש הנכבד הסמכות המקומית והעניינית לדון בתביעה בהתאם להוראות סימן ב'1 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד – 1984 וסעיפים42ב(א)(1)(ד) ו/או 42ב(א)(3) לחוק זה.
 
פירוט הטענות:
13.     למן שנת 2015 ועד היום השקיע התובע בחברה כמיליון ורבע דולר ארה"ב, וזאת כנגד הקצאת מניות החברה לתובע וכנגד קבלת זכויות שונות נוספות בקשר עם החברה ופעילותה, והכול כמפורט בהסכמים אשר נחתמו בין הצדדים במהלך השנים, כפי שיובהר להלן.
·      הסכמים מימים 20/5/15, 30/6/16, 11/7/16 ו- 2/2/17, רצ"ב ומסומנים נספחים ת/1-ת/4 בהתאמה.
14.     וכך, במסגרת ההסכם מיום 11/7/16, התחייבה החברה, כי לא תוכל לבצע כל עסקה בינה ובין הנתבעים 2-3 (להלן: "האחים אלקיים"), למעט העסקת הנתבעת 4 (להלן: "ענבל") כמנהלת מכירות, ללא אישור והסכמת התובע (ר' סעיף 9 להסכם מיום 11/7/16).
15.     יש לציין בהערת אגב כי אמנם מדובר בהתחייבות החברה, אולם מדובר למעשה בהתחייבות אישית של האחים אלקיים בתורת מי שהוו למעשה את החברה ומי שהתחייבו אישית והציגו את המצגים בפני התובע.
16.     נבהיר כי הואיל ומודבר בחברה קטנה, שהנה למעשה בבואה של האחים אלקיים, הרי שחומרת הפגיעה בתובע, שנגרמה מצד מי שהציגו בפניו מצגים כוזבים אלה של הגינות והוגנות, הנה קשה שבעתיים.
17.     מדובר אפוא בפגיעה במרקם יחסי השותפות שנועדו לחול בין האחים אלקיים לבין התובע, כאשר החברה הנה רק המעטה התאגידי לפעילות העסקית בה השקיע התובע, אולם למעשה וכאמור לעיל, התובע השקיע באחים אלקיים ועל בסיס האמון שנתן באחים אלקיים, בהתחייבויותיהם ובמצגיהם שהסתברו ככוזבים, ולא בחברה ערטילאית שהנה מספר ח.פ. ותו לא, כיודע.
18.     ונשוב לסדרם של הדברים; בהסכם מיום 2/2/17, תוקנה התחייבותה הנ"ל של החברה ונקבע, כי החברה, כי לא תוכל לבצע כל עסקה בינה ובין האחים אלקיים וענבל, וזאת מבלי לקבל אישור והסכמת התובע (ר' סעיף 4 להסכם מיום 2/2/17), למעט תשלומי משכורות לאחים אלקיים ולענבל (משכורות שגם הן צריכות לעבור את מבחן גובה הסכום ואת עצם ביצוע העבודה בפועל, ביחס לענבל).
19.     חרף האמור לעיל וכפי העולה מדו"ח אותו הגישה החברה אך לאחרונה, במסגרת זימון אסיפה כללית אשר זומנה ליום 10/1/21, הסתבר לתובע כי האחים אלקיים נטלו לעצמם לאורך השנים, שלא כדין ותוך הפרה בוטה של החובות הבסיסיות ביותר בכגון דא, תגמולים/בונוסים כספיים בסכומים ניכרים ביותר מהחברה, וזאת בניגוד מוחלט להסכמים אשר נחתמו עם התובע, ללא קבלת אישור והסכמת התובע וממילא תוך ניגוד עניינים חריף וקיצוני כמו גם רישומים כוזבים במסמכי התאגיד והשגת דבר במרמה.
·      זימון אסיפה כללית והדו"ח אותו הגישה החברה, רצ"ב ומסומנים נספח ת/5.
20.     כפי שניתן להיווכח מהדו"ח אותו הגישה החברה לרשות לני"ע, במסגרת טיוטת תשקיף לפני הנפקה, הנחזה להיות כמו גילוי נאות של מה שהוסתר ונעשה שלא כדין בחברה והנו למעשה לא יותר מגלגול עיניים מלאכותי, של מי שמנסה לצייר את קלקלתו כאילו שהייתה לגיטימית, הרי שהאחים אלקיים "נטלו" לעצמם, בניגוד לדין כאמור ולאורך השנים ועד לחודש ספטמבר 2020, תגמולים/בונוסים כספיים בסך כולל של כ- 2 מיליון ₪ !!!
21.     בהקשר זה יצוין, כי האחים אלקיים נטלו לכיסם את אותם תגמולים/בונוסים כספיים בסכומים ניכרים ביותר, גם בשנים בהם החברה הפסידה מיליוני ₪ בשנה ובשעה בה מצב החברה כלל לא אפשר משיכת תגמולים/בונוסים כלשהם, לא כל שכן, בסכומים אותם "נטלו" לכיסם האחים אלקיים ובאופן אשר פגע במצבה של החברה ובהמשך התפתחותה, לצד עצם היותו גם מנוגד לדין וסותר התחייבויות והסכמים שנערכו עם התובע, כפי שהבאנו לעיל.
22.     יתירה מכך, אותם תגמולים/בונוסים כספיים שהאחים אלקיים נטלו לכיסם שלא כדין, ממומנו באמצעות חלק ניכר ביותר מהכספים אותם גייסה החברה לצורכי פעילותה ולצורכי פיתוחה, תוך שהאחים אלקיים מציגים מצגי שווא בפני המשקיעים ביחס להיקף שכרם והתקבולים אותם הנם מקבלים מהחברה. עסקינן אפוא באופן התנהלות נפסד וחמור של האחים אלקיים, אשר דאגו לרפד את כיסיהם מכספי המשקיעים ואשר ראו לנגד עיניהם אך ורק את טובתם האישית ולא את טובת החברה וכל יתר בעלי מניותיה והתובע בכללם. 
23.     לא למותר לציין, כי החברה ו/או האחים אלקיים כלל לא ביקשו, לא כל שכן קיבלו, את אישור התובע להענקת אותם תגמולים/בונוסים לאחים אלקיים, וזאת בניגוד מוחלט להסכמים עם התובע ולהתחייבות החברה שלא לבצע כל עסקה בינה ובין האחים אלקיים, למעט תשלומי משכורות לאחים אלקיים ולענבל, ללא אישור והסכמת התובע, וכל זאת עשו האחים אלקיים תוך הסתרה והטעיה של התובע.
24.     ומעל לכל אלה, את שלל פעולותיהם האסורות והבלתי לגיטימיות, לשון המעטה, נקטו האחים אלקיים תוך ביצוע פעולות ורישומים כוזבים בספרי החברה, המהווים, בחלקם, עבירות פליליות לכאורה של רישום כוזב במסמכי תאגיד והונאת רשויות המס – הכול מתוך בצע כסף שעל פי הנראה כעת ובמבט לאחור, כבצע שהעביר אותם על דעתם ועל ההפרדה המתחייבת בדין, בין המותר לבין האסור.
25.     בהקשר זה יודגש, כי הענקת אותם תגמולים/בונוסים לאחים אלקיים, אינם נכללים ואינם באים בגדר "תשלומי משכורות" לאחים אלקיים, אותם רשאים היו האחים אלקיים לקבל כנגד עבודתם בחברה (בכפוף כמובן לאותן הגבלות אשר נקבעו בהסכם מיום 2/2/17 ביחס לשיעור שכרם של האחים אלקיים וענבל).
26.     אותם תגמולים/בונוסים כספיים בסכומים ניכרים, אותם נטלו האחים אלקיים לאורך השנים, שלא כדין וללא קבלת אישור והסכמת התובע לתשלומם, מהווים כפי הגדרתם ע"י החברה בדו"ח מטעמה, כ"בונוס" ולא כחלק משכרם של האחים אלקיים.
27.     ברי, כי האחים אלקיים בעלי מניות השליטה בחברה ומי שמנהלים בפועל את החברה, הם  אשר אישרו לעצמם את הענקת אותם תגמולים/בונוסים ואת שיעורם, בבחינת "החתול שומר על השמנת", כך שעשו בכספי החברה/המשקיעים כבשלהם תוך התעלמות מהסכמים וחובות הן כלפי התובע והן כלפי החברה ויתר בעלי מניותיה. האחים אלקיים הם גם מי ש"רשמו" ברישום כוזב במסמכי החברה, את ענבל - אשת הנתבע 2, המשמש גם כמנכ"ל החברה, כעובדת החברה, על מנת למלט עבורה שכר שכלל לא מגיע לה ובדנן אין מדובר על שמירת השמנת, מלאכה שאסור להפקידה בידי החתול במאמר אותו משל, אלא שבענייננו חמור מכך – עסקינן בגניבת השמנת כולה.
28.     מבלי לגרוע מטענת התובע, כי החברה כלל לא הייתה רשאית להעניק לאחים אלקיים תגמולים/בונוסים כספיים כלשהם, ללא אישור והסכמת התובע, הרי שגם לא ברור אפוא, הכיצד ועל בסיס מה נקבעו שיעורם של אותם התקבולים/בונוסים ? לאחים אלקיים הפתרונים.
29.     בנוסף וכאילו שבאמור לא היה די, הרי שלמיטב ידיעתו של התובע, האחים אלקיים אף מימנו נסיעות וטיסות פרטיות רבות שלהם לחו"ל באמצעות החברה, וזאת על בסיס חודשי וברי, כי חופשות פרטיות ו/או מסעות תענוגות של האחים אלקיים בחו"ל (ברומניה), לרבות לצורך הימורים בקזינו ועניינים נוספים אשר מפאת ניקיון כתב בית דין זה, איננו מפרטים כעת, אשר בינן לבין פעילות החברה אין כל קשר, אינן ולא היו צריכות להיות ממומנות ע"י החברה ומהווים כל אלה כשימוש אסור של האחים אלקיים בכספי החברה.
30.     כך גם ולמיטב ידיעת התובע, החברה אף מימנה לאחים אלקיים שכירות של דירה בת"א אשר גם בדנן אין זה יאה לפרט את השימוש בה, למטרות אשר אינן ידועות לתובע, הגם שידוע לו בבירור, כי הדבר איננו קשור, ולו בדוחק, לפעילות החברה וגם בדנן ולצורך שמירת ניקיון הכתוב, איננו מפרטים לעת זאת את המטרות כפי שנודעו לתובע.
31.     לא למותר לציין, כי כספי התובע הושקעו בחברה במטרה להביא לפריחתה והצלחתה בלבד ולא עבור נהנתנותם של האחים אלקיים. שכן, אילו רצה התובע ל'תרום' את כספו ולא להשקיע, היה מוצא אפיקים אחרים לתרומה.
32.     כמו כן, התובע השקיע בחברה והאמין בה, אך משהתגלו לו מעשי האחים אלקיים הבין, כי כספי ההשקעה שלו מתועלים למרמה ומסעות תענוגות של האחים אלקיים ולא במטרה למנף את החברה ולדאוג להצלחה ורווחיותה, נולד הצורך המובהק להגיש תובענה זו.
33.     נוכח טענות שהעלה התובע כלפי החברה והאחים אלקיים בעניין זה, פעלו החברה והאחים אלקיים לאשרר בדיעבד, באסיפת בעלי המניות של החברה מיום 10/1/21, את אותם תגמולים/בונוסים אשר שולמו של כדין לאחים אלקיים, אלא שאין באשרור שבוצע בדיעבד, כדי לשחרר את החברה מהתחייבותה החוזית כלפי התובע, כי לא תוכל לשלם לאחים אלקיים כל תשלום, למעט משכורת, ללא אישור והסכמת התובע.
34.     בנוסף וכאילו שבאמור לעיל לא היה די, לתובע התגלה לאחרונה, כי במשך מספר שנים, החברה והאחים אלקיים פעלו לשלם שכר חודשי לענבל, וזאת מבלי שענבל עבדה בפועל בחברה ו/או מבלי שענבל סיפקה לחברה שירותים כלשהם ולחלופין, מבלי שעבדה בחברה בהיקף המשרה ו/או באופן המזכה אותה בשכר אשר שולם לה. פשוט "מהלך" יצירתי של האחים אלקיים, לדאוג למשפחה כאמור ולמלט כספים מן החברה במרמה וכזב לצרכים משפחתיים אלה.
35.     והאמור לעיל ביחס לבונוסים השמנים והמנופחים, מתגמדים ומחווירים לנוכח פעולות האחים אלקיים בעצם רישום ענבל כעובדת כביכול בחברה ולעצם השכר המפוברק שנרשם על שמה, אשת הנתבע 2 כאמור לעיל ומי שנעשה "שימוש" בלתי חוקי בשמה ובישותה (ישות לצרכי מס) על מנת להוציא במרמה כספים מן החברה – בידיעתה כמובן של ענבל ותוך שהנה נותנת ידיה לכך ומשום כך שנתנה ידה לכך, הרי שהתביעה דנן מוגשת גם כנגדה באופן אישי – הכול כפי שיוכח.
36.     בהקשר זה יצוין, כי אמנם התובע הסכים במסגרת ההסכמים עם החברה להעסקת ענבל כמנהלת מכירות בחברה, אלא שהתובע בוודאי לא הסכים להעסקתה באופן פיקטיבי לחלוטין ולתשלום שכר חודשי מן החברה, מבלי שהיא עבדה בפועל בחברה ו/או מבלי שסיפקה לחברה שירותים כלשהם.
37.     פשוט 'ישראבלוף', בלשון האמרה העממית שטבעה שלישיית הגשש החיוור ולמרבה הצער, כך-כך רלוונטית לענייננו ולפעולותיהם האסורות של הנתבעים כולם, בכך שאשת הנתבע 2 נרשמה "כאילו" שהנה "עובדת" בחברה, אלא שאת הכספים ממש לא נטלה ב'כאילו', אלא נטלה כספים של ממש ובמרמה מן החברה ועל כך נאמר, אין גבול לעזות המצח ובצע הכסף.
38.     וכך, במסגרת אותה העסקה פיקטיבית לחלוטין של ענבל, שילמה החברה לענבל, במשך מספר שנים, שכר והטבות נלוות, המסתכמים להערכת התובע, בכמיליון ₪ !!!, וזאת כאמור מבלי שענבל עבדה בפועל בחברה ו/או מבלי שסיפקה לחברה שירותים כלשהם ולחלופין, מבלי שעבדה בחברה בהיקף המשרה ו/או באופן המזכה אותה בשכר אשר שולם לה.
39.     יצוין, כי מלוא הנתונים והמידע ביחס להיקף השכר וההטבות הנלוות ששילמה החברה לענבל שלא כדין לאורך השנים, איננו מצוי ברשות התובע, כי אם ברשותה של החברה ו/או הנתבעים 2-4 והחברה מסרבת עד היום למסור לתובע, בשיקולים מובנם כמובן, הגם שמנוגדים לדין, את הנתונים הנדרשים בעניין זה ולמעשה מדובר בסירוב של האחים אלקיים, בניגוד מוחלט להסכמים בכתב ו/או לחובתם כלפי התובע כדירקטור בחברה.
40.     גם בעניין זה, האחים אלקיים המנהלים בפועל את החברה, הם שאישרו את תשלום השכר לענבל, וזאת חרף ידיעתם, כי ענבל לא עבדה בפועל בחברה ו/או לא סיפקה לחברה שירותים כלשהם ולחלופין, מבלי שעבדה בחברה בהיקף המשרה ו/או באופן המזכה אותה בשכר אשר שולם לה.
41.     בנסיבות המתוארות לעיל, הפרה החברה את ההסכמים עם התובע, וזאת באמצעות ו/או בסיועם של האחים אלקיים אשר חרף ידיעתם הברורה והמוחלטת על ההסכמים שנחתמו בין התובע לחברה, על תוכנם ועל התחייבויות החברה מכוחם, פעלו בניגוד להסכמים אלה ואגב כך, סיכלו ביודעין ובמתכוון את ההסכמים שנחתמו בין התובע לחברה וגרמו בפעולותיהם אלה לחברה להפר את ההסכמים עם התובע.
42.     האחים אלקיים, בתורת בעלי מניות השליטה ו/או הדירקטורים ו/או נושאי משרה בחברה גם הפרו בפעולותיהם המתוארות לעיל את חובת תום הלב ו/או חובת האמון ו/או חובת ההגינות שהנם חבים לחברה ו/או לתובע, כבעל מניות המיעוט בחברה, לרבות הפרת סעיפים 191, 192, 193, 252-256, 270 ו- 273 לחוק החברות, תשנ"ט – 1999.
43.     בנוסף, החברה והאחים אלקיים הפרו גם את הוראות הדין הפלילי לכאורה, בעצם הרישום הכוזב של ענבל בתורת עובדת שאיננה ומעולם לא הייתה כזו, תוך הוצאת שכר פיקטיבי עבורה ו/או הונאת רשויות המס בתוך כך ו/או קבלת דבר במרמה וגו'.
44.     מהמפורט לעיל עולה, כי האחים אלקיים ניצלו לרעה, במרמה ובחוסר תום לב משווע את כוחם ו/או שליטתם בחברה, תוך פגיעה בחברה ו/או בתובע וכי פעולותיהם נעשו בחוסר תום לב ו/או במרמה ולא לטובת החברה, אגב קיפוח זכויות המיעוט של התובע וזכויות יתר בעלי המניות של החברה.
45.     בהקשר זה יצוין, כי נוכח אופייה של החברה, כחברה שהיא "מעין שותפות" והעובדה שבמשך שנים רבות היו התובע והאחים אלקיים בעלי מניותיה העיקריים של החברה והדירקטורים היחידים בחברה, הרי שחובת תום הלב ו/או חובת האמון ו/או חובת ההגינות שחבים האחים אלקיים כלפי החברה ו/או כלפי התובע, הנן אף חובות מוגברות יותר ומכאן שפעולותיהם האסורות והפסולות של האחים אלקיים, כפי המתוארות לעיל, הנן אף חמורות יותר בנסיבות העניין.
46.     ענבל עשתה עושר ולא במשפט שעה שנטלה או קיבלה כספים מהחברה, בתורת שכר, בעוד שבפועל וכאמור לעיל, לא עבדה בפועל בחברה ו/או לא סיפקה לחברה שירותים כלשהם ולחילופין, מבלי שעבדה בחברה בהיקף המשרה ו/או באופן המזכה אותה בשכר אשר שולם לה.
47.     נוכח האמור והמפורט לעיל, הרי שלתובע עילה אישית וישירה כנגד הנתבעים והנו זכאי לקבלת פיצוי מהנתבעים, בסכום המשקף את חלקו במניות החברה מהסכום הכולל אותו נטלו כאמור האחים אלקיים וענבל לכיסם, שלא כדין, כפי המפורט בסעדים שלעיל.
48.     יצוין, כי טרם הגשת התביעה דנן, התריע התובע בפני הנתבעים בדבר הפרת ההסכמים עמו, לרבות ביחס לפעולותיהם הפסולות והאסורות המתוארות לעיל ובין הצדדים ובאי כוחם התנהלו תכתובות בעניין זה, אלא שלמרבה הצער, ניסיון התובע להסדיר את המחלוקות מחוץ לכותלי ביהמ"ש ולהימנע מהצורך בהגשת התביעה דנן לא נשא פרי, ומכאן התביעה דנן.
49.     לאור האמור לעיל, יתבקש בזאת ביהמ"ש הנכבד לקבל את התביעה ולהורות כפי המבוקש בסעדים המפורטים לעיל.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________
אורי דניאל, עו"ד
   אורי דניאל ושות' – עורכי דין
ב"כ התובע
 
תל אביב, 25 בינואר 2021